White Wedding

White Wedding

Konsultanci Ślubni

White Wedding oferuje usługi konsultantów ślubnych, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie i doskonale znają branżę ślubno-weselną, dzięki czemu potrafią zaplanować i zorganizować nawet najbardziej wymagającą uroczystość, korzystając przy tym z usług sprawdzonych podwykonawców. Podjęcie współpracy z naszą firmą zagwarantuje Państwu poczucie bezpieczeństwa i pewności w tak ważnym momencie, jakim jest dzień ślubu. Zadbamy o to, żeby każdy element był gotowy w wyznaczonym terminie a nasi konsultanci będą czuwać nad tym, aby budżet ślubny nie został przekroczony.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną i kontaktu z biurem White Wedding.

Czym się zajmujemy

Lorem ipsum dolor sit amet. Sed non erat metus. Etiam iaculis venenatis molestie. Aenean urna dolor, tristique sed varius vitae, tincidunt id tortor. Quisque id quam quam. Nulla vestibulum, tortor ac tempor laoreet, est magna ullamcorper velit, vel faucibus sem elit at risus. Proin eget nibh justo. Vestibulum ornare quam ut risus luctus pulvinar. Suspendisse interdum quam at orci egestas scelerisque. Sed tincidunt, mauris at fermentum tristique, neque ligula feugiat elit, sit amet porta neque tortor elementum quam. Sed semper ultrices mi sed imperdiet. Suspendisse potenti. Proin mollis felis neque, eu posuere velit. Cras luctus varius ligula eu luctus. Vivamus cursus facilisis accumsan. Proin id elit lectus, sed imperdiet metus. Mauris id justo nisl, ut hendrerit ligula. Integer ut mollis elit. Nulla malesuada nunc non sapien ullamcorper vel laoreet turpis suscipit.

Free On-line Support

Talk Us On Skype or Gtalk

We on-line 24 hours

Call now

Jak pracujemy

Nasze ostatnie realizacje
Previous Next

Nowości

Z naszego bloga
 • 30 gru

  Ślub Patrycji i Piotra w Starachowicach

  Zapra­szamy do obej­rze­nia zdjęć z naszej let­niej reali­za­cji. Była to cere­mo­nia o kla­sycz­nym, ele­ganc­kim cha­rak­te­rze, któ­rej moty­wem prze­wod­nim były owoce brzo­skwini. Sta­no­wiły one główny ele­ment deko­ra­cji, który prze­pla­tał się od winie­tek, aż do wazo­nów z kwia­tami. Na sali domi­no­wały głów­nie barwy brzoskwiniowo-srebrne, które, wraz z poda­run­kami dla gości i innymi deta­lami, two­rzyły wspólną całość.… Wię­cej

 • 08 lis

  Folkowa Sesja Zdjęciowa w Pszczyńskim Skansenie

  Kolej­nym źródłem inspi­ra­cji wesel­nych może stać się pol­ska kul­tura ludowa, bogata w barwy i pełna odnie­sień do tra­dy­cji. Połą­cze­nie natury, drewna, wzor­nic­twa ludo­wego jest cie­kawą alter­na­tywą dla nowo­cze­snych, czy też kla­sycz­nych sty­li­za­cji ślub­nych. Korzy­sta­jąc z gościn­no­ści Psz­czyń­skiego Skan­senu udało nam się zebrać dla Was pomy­sły na wesele w stylu fol­ko­wym.… Wię­cej

 • 18 paź

  Inspiracje Vintage w urokliwej dzielnicy Sosnowca

  Przed­sta­wiamy Pań­stwu nasze ślubne inspi­ra­cje. Mie­li­śmy oka­zję przy­go­to­wać sesję zdję­ciową w stylu vin­tage, która odbyła się w miej­scu o cudow­nym kli­ma­cie, jakim jest Cafe Pogoń w Sosnowcu. Przy­tulne pokoje kawiarni, połą­czone z uni­kal­nym kli­ma­tem oko­licz­nych uli­czek sta­no­wiły ide­alne tło dla naszej pary mło­dej. Wcze­sno­je­sienna atmos­fera koń­cówki wrze­śnia zaopa­trzyły nasz plan zdję­ciowy w tak sub­telne szcze­góły, jak pierw­sze spa­da­jące z drzew liście i ostat­nie pro­mie­nie słońca, które tylko dodały uroku całej sce­ne­rii. Zobacz­cie sami!… Wię­cej

Opinie o nas

Co mówią nasi klienci

Firma White Wed­ding towa­rzy­szyła Nam we wszyst­kich przy­go­to­wa­niach do Naszego wiel­kiego dnia. Cała współ­praca oraz orga­ni­za­cja Wesela trwała pra­wie rok. Dla mnie i mojego męża to  była nie tylko współ­praca, ale wspa­niałe towa­rzy­stwo oraz wspar­cie we wszyst­kich, naj­waż­niej­szych momen­tach, nie tylko przed ślubem, ale i w życiu. Pomoc tej pro­fe­sjo­nal­nej firmy zaj­mu­ją­cej się koor­dy­na­cją ślubów była bar­dzo ważna, ponie­waż nasze wyma­ga­nia co do wyglądu uro­czy­sto­ści oka­zały się więk­szym przed­się­wzię­ciem niż kto­kol­wiek z nas przy­pusz­czał. Wiola i Ania — nasze kon­sul­tantki ślubne — pomo­gły zre­ali­zo­wać cere­mo­nię o ele­ganc­kim i wykwint­nym cha­rak­te­rze z prze­wod­nim moty­wem koloru brzoskwiniowo-srebrnego.… Wię­cej

Patrycja i Piotr